Thamarai
- Advertisement -

Cast

Ashwin as Dwarakesh Raghavan

Neelima Rani as Sneha Dwarakesh

Sailatha as Uma Rajiv

Sai Prashanth/Absar as Rajiv Raghavan

T.V. Varadharajan as Raghavan

Nirosha as Rajalakshmi

Ferose Khan as Inspector Mayilvaghanan

Swetha as Sushma Mayilvaghanan

L.Raja as Karunakaran

Babitha as Shyamala Raghavan

Sambhavi as Priya

Dharshini as Kushi Rajiv

Shridhar as R.D. Choudry

Shilpa as Muthulakshmi

Swapna as Meena Saravanan

Vasanth Gopinath as Saravanan

M.J. Shriram as Gajendran

Jairam as Pradeep Choudry/Sanjay

Dhanalakshmi as Anjali